Bättre matchning på en motsägelsefull arbetsmarknad - Dalarnas stora utmaning

Inlagt av Per Ahlqvist 2012-09-05 09:48 | Uppdaterat av Per Ahlqvist 2014-03-07 11:14 | 0 Kommentarer | Taggar: Arbetsliv, Generationsväxling, Kompetensförsörjning, kompetensutveckling, samverkan skola-arbetsliv

Under det senaste året har arbetsgivare i Dalarna fått det allt svårare att rekrytera personal med önskad kompetens, framför allt bland tekniker och ingenjörer. Samtidigt är arbetslösheten relativt konstant, särskilt bland unga. Det visar den kartläggning av kompetensförsörjningen som Region Dalarna tagit fram. Undersökningen är intressant ur ett riksperspektiv eftersom Dalarnas län har en äldre befolkning än jämförbara län, vilket ger en fingervisning om vilka utmaningar som väntar i andra delar av landet.

Kartläggningen som utförts av Kvalifikator på uppdrag av Region Dalarna, består dels av befintlig statistik men också av ett 30-tal intervjuer som genomförts med företrädare för näringsliv, vård och utbildning vilket är relativt ovanligt i sammanhanget.  Undersökningen ger även förslag på åtgärder för att möta de utmaningar som de senaste året blivit allt påtagligare. Enligt den beräkning Arbetsförmedlingen i Dalarna gjort utifrån befintlig statistik kommer det under de närmaste fem åren behövas drygt 28.000 ersättningsrekryteringar när anställda går i pension. Under samma period beräknas drygt 19.000 unga vuxna etablera sig på arbetsmarknaden. Det stora problemet är att arbetsgivarna söker erfaren personal som ska ersätta de personer som kanske under ett helt arbetsliv byggt upp specifika kompetenser på arbetsplatsen.  Det krävs därför en mängd åtgärder för att dels rekrytera arbetskraft på den nationella arbetsmarknaden men också en strikt samordning inom utbildningsområdet som bör anpassas efter behovet av rätt kompetens på rätt tidpunkt. Samtidigt visar undersökningen att kunskapen om karriärvägar bland grundskoleelever inte matchar behoven av studenter. Undersökningen visar också att skolornas resurser att utrusta elever med efterfrågad utbildningsnivå inte fullt ut motsvarar näringslivets kompetensbehov.

Idag finns flera goda exempel i Dalarna där olika samverkansgrupperingar och klusterinitiativ arbetar för att lösa behoven av kompetens. För att effektivt kunna arbeta med samordning och samverkan utifrån näringslivets behov och ett matchande utbildningsutbud föreslår därför undersökningen att Region Dalarna tillsammans med bransch- och utbildningsråd utvecklar ett gemensamt kompetensförsörjningskansli, i enlighet med de regionala kompetensplattformar som landets regionala självstyrelseorgan fick i uppdrag att utveckla av regeringen 2009.

Läs mer på Region Dalarnas hemsida.

Kvalifikator har genomfört kartläggningen i samverkan med med Annorlunda Konsult.

 

Läs mer om Kvalifikators tjänsteutbud

Föreläsningar & Workshops inom kompetensförsörjningsområdet

 

Individ- & arbetsplatsnära

Kompetensinventering &

Kompetenskartläggning


Anonyma kommentarer tillåts för närvarande inte